ไร่แสงตะวัน เกษตรอินทรีย์ในวิถีพึ่งตนเอง 12/11/2017

youtube: