“ตลาดสุขใจ” เกษตรอินทรีย์ไทย ต้องมีที่ยืน

           ตลาดสุขใจเป็นพื้นที่อันเข้มแข็งของเกษตรกรและผู้บริโภคมาพบเจอกันตรงกลาง เมื่อผู้บริโภคเรียนรู้ที่จะกินอาหารอินทรีย์ เกษตรกรก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจ เพื่อส่งตรงอาหารปลอดภัยถึงมือ โดยไม่ต้องผ่านมีพ่อค้าคนกลาง

          ตลาดสุขใจเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ทำต่อเนื่องหลายปี ผลักดันให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเชิงคุณค่า ที่ยกระดับระบบการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบห่วงโซ่

youtube: