1 ไร่แก้จน ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี

youtube: