ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมข้าวไทยเพื่อเจาะตลาดอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน NPEW 2019

โครงการ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมข้าวไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural

Product Expo West 2019 (NPEW)

- ระยะเวลา กรกฎาคม 2561 – มีนาคม 2562

- สถานที่ดำเนินโครงการ ไทย และสหรัฐอเมริกา

-  ผู้ดำเนินโครงการ สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2/ สคต. ณ นครลอสแอนเจลิส กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

5. ประเภทสินค้า/สินค้าเป้าหมาย

- ข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว (ให้สิทธิ์กับสินค้ากลุ่มออร์แกนิคเป็นลำดับแรก)

- ข้าวขาว/ข้าวสี/ข้าวหอมมะลิ

- อาหารและเครื่องดื่ม อาหารเสริม ยาและเวชภัณฑ์จากข้าว

- สปา เครื่องสำอางค์ และของใช้จากข้าว

6. ลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย 4 กิจกรรม

1) สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิคและภาพรวมตลาดสินค้า

ออร์แกนิค แนวโน้มตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค (เป้าหมายไม่ต่ำว่า 50 ราย) โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

2) ให้คำปรึกษาแบบ One-on-one coaching โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เบื้องต้นก่อนการจัดกิจกรรมสัมมนา จำนวน 20-25 บริษัท)

3) ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาพัฒนาผู้ประกอบการทาง online แบบ One-on-one workshop จ านวน 18

บริษัท (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

-  เจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรให้ในงาน Natural Product Expo West 2019 ณ เมืองอนาไฮม์

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดงาน

Natural Product Expo West จำนวน 10 - 15 บริษัท)

วัตถุประสงค์
1
) เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวออร์แกนิคไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวออร์แกนิคของไทยในสหรัฐฯ
2) เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักและนิยมกว้างขวางยิ่งขึ้น

3) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าออร์แกนิคไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา

>>ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด<<

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานภูมิภาคอเมริกาและลาติน สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถ. นนทบุรี ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
ณิชพร โทร 02 507 8183 ณัฐชยา โทร 02 507 8182
อีเมล์ america@ditp.go.th

ไฟล์แนบ: 
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: