กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปผ่านการรับรองและจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564

                 กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปในการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564  โดยสหภาพยุโรประบุว่ากฎระเบียบใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะหนุนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการผลิตแบบอินทรีย์ในสหภาพยุโรป โดยรับประกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรมสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ป้องกันการปลอมแปลงและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  สร้างความมั่นใจในสินค้าอินทรีย์ให้กับผู้บริโภค  กรอบการทำงานใหม่จะลดความแตกต่างในข้อปฏิบัติ  ข้อยกเว้น และมาตรฐาน ที่เคยมีทั่วทั้งสหภาพยุโรป   นอกจากนี้ที่ผ่านมากฎเกณฑ์ความเท่าเทียมของมาตรฐานที่ใช้กับสินค้าอินทรีย์นำเข้า ทำให้เกิดความลักลั่นของมาตรฐานที่ใช้กับผู้ผลิตแต่ละกลุ่มทั้งที่มาจากประเทศเดียวกัน

                ทั้งนี้เพื่อให้ภาคการผลิตเกษตรอินทรีย์เติบโตอย่างรวดเร็วมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและมีเสถียรภาพ และเพื่อให้ผู้ผลิตอินทรีย์สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นในสหภาพยุโรปหรือประเทศที่สามก็ตาม นอกจากนี้ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ของสหภาพยุโรปสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับคุณภาพเดียวกันทั่วทั้งสหภาพยุโรป

 

นับจาก 1 มกราคม 2564:

* ผู้ผลิตในประเทศที่สามจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในยุโรป

* กฎระเบียบในการผลิตจะถูกทำให้ง่ายขึ้นและสอดคล้องกันมากขึ้น โดยการยกเลิกข้อยกเว้นต่างๆ

* ระบบการควบคุมจะเข้มงวดขึ้นด้วยมาตรการการป้องกันและการตรวจสอบความเสี่ยงตลอดทั้งสายการผลิต

* ขอบข่ายการผลิตอินทรีย์จะกว้างขวางและครอบคลุมประเภทผลผลิตหลากหลายขึ้น และมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบด้านการผลิต

* การรับรองจะทำได้ง่ายขึ้นสำหรับเกษตรรายย่อยด้วยการใช้ระบบใหม่ในการรับรองแบบกลุ่ม

* มีแนวทางที่เป็นเอกภาพมากขึ้นในการลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมี

* ยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับการผลิตในโรงเรือ

 

อ่านเพิ่มเติม http://actorganic-cert.or.th/th/new-eu-rules/ 

 

ที่มา: 
http://actorganic-cert.or.th/th/new-eu-rules/
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: