กรมการค้าภายใน จัดการอบรมระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (Sustainable organic Agriculture Network - SAN)

          วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร กรมการค้าภายใน ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร จัดอบรมระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 คน โดยจังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งในหกจังหวัดได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน นครปฐม สุพรรณบุรี และเพชรบุรี ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืนในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

          นางพรรษวรรณ จันทร์ดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน กล่าวว่า การอบรมระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยต่อเนื่องกันรวม 8 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการจัดทำแผนการขับเคลื่อน หรือการ "เขย่า" ความคิดเพื่อปรับกระบวนทัศน์และวางแผนการทำงานร่วมกัน กิจกรรมการอบรมผู้นำตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยที่ขับเคลื่อน SDGsPGS กิจกรรมอบรมการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ การอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม การนำผลผลิตไปตรวจหาสารพิษตกค้าง จังหวัดละ 10 ตัวอย่าง กิจกรรมการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ การจัดเวทีเชื่อมโยงธุรกิจและการติดตามประเมินผล โดยจะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านี้ทั้ง 6 จังหวัดโดยเริ่มต้นที่สกลนคร โครงการนี้ทั้ง 6 จังหวัดเป็นการนำร่องขับเคลื่อนตลาดเกษตรอินทรีย์แบบประชารัฐที่เชื่อมโยงทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและทำงานร่วมกันแบบประชารัฐ และจะมีการถอดบทเรียนเพื่อขยายผลทั่วประเทศต่อไป

          นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลางตอนบน วิทยากรของการอบรมกล่าวว่าการจัดการฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์มีความสำคัญมาก ท่านได้เห็นการทำงานของเครือข่าย SDGsPGS ที่เข้มแข็งมาก จึงอาสาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้เครือข่ายสามารถบริหารจัดการข้อมูลแปลงเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม เพื่อการตัดสินใจได้ และได้นำมาถ่ายทอดให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดแรก 

          :: รายงานโดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ

 

 

ที่มา: 
http://www.clinictech.most.go.th/online/organicnet/organic_blog.asp
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: