กรมประมงดันไทยเป็นผู้นำผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ส่งตลาดโลก

รูปภาพของ OMICADMIN

          การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ คือกระบวนการผลิตสัตว์น้ำที่ได้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการรวมกระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้น้ำถึงปลายน้ำ โดยมีการจัดการระบบนิเวศ การใช้ปัจจัยการผลิตการเพาะพันธุ์ การเลี้ยง อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ การทำให้ตาย การแปรรูป การขนส่ง เป็นต้น โดยมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์สัตว์น้ำอินทรีย์ จะต้องประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ มีการพัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม การฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำด้วยอินทรีย์เช่น ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก อย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรในฟาร์มมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม มีการป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตรและระบบนิเวศรอบข้าง รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต แปรรูป เก็บรักษาและจำหน่าย หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรักษา ผลิตผลผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มาจากการดัดแปลงทางพันธุกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ผ่านการฉายรังสี

ที่มา: 
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 26 มีนาคม 2553
ผู้ประกาศ: 
20 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: