กระทรวงสาธารณสุขนำร่องซื้อผักอินทรีย์เพิ่ม

              นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ว่า ในวันที่ 20 ธ.ค.2561 ได้พิจารณาใน 2 เรื่อง คือ
             1.วาระเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 2560-2564 ได้ดำเนินการไปแล้วทั่วประเทศ 4.778 ล้านไร่ ยังขาดประมาณ 2 แสนไร่ก็จะครบ 5 ล้านไร่ แต่พื้นที่ทั้งหมด 4.778 ล้านไร่ยังไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ทั้งหมด เป็นเกษตรชุมชนเกษตรยั่งยืน เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ที่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเป็น เกษตรอินทรีย์ทั้งหมด ส่วนแนวทางขยายผล ต่อไปจะให้ความสำคัญผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในการรณรงค์ให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง มีอยู่ 116 แห่งที่ใช้สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ทำอาหารให้ผู้ป่วยอยู่แล้ว ก็จะนำร่องขยายการใช้สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มากขึ้น

              “เราจะเอาการตลาดนำการผลิต หากมีเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใดไม่มีตลาด เราจะติดต่อห้างโมเดิร์นเทรดให้ ถึงขณะนี้เกษตรกรมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์กว่า 4 แสนไร่มีคู่ค้าอยู่แล้ว ดังนั้นแม้การทำเกษตรอินทรีย์จะยุ่งยาก แต่ราคาที่ขายได้ก็สูงกว่าเกษตรเคมีถึง 30%”
              2.ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเพิ่มเติม โดยเพิ่มส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

 
ที่มา: 
https://www.prachachat.net/economy/news-267911
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: