กระทรวงเกษตรฯเร่งปฏิรูปที่ดินผลักดันพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ เพื่อวิถีไทย ลดพื้นทีเกษตรใช้สารเคมี ตั้งเป้า 5 แสนไร่

                      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร บอกว่า ขณะนี้กระทรวงได้ให้ความสำคัญการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างจริงจัง และเป็นวาระเร่งด่วน โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. มีแผนด้านการปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ 40 ล้านไร่ โดยที่ดินที่จะปฏิรูป ต้องทำให้คนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้

                      ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ เพื่อวิถีไทย กว่า 5 แสนไร่ เป็นพื้นที่หลีกเลี่ยงไม่ใช้สารเคมีและนำบุคลากรและเกษตรกรของ ส.ป.ก. ไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นๆ ทำให้เกิดแนวคิด แรงจูงใจและการพัฒนางานของ ส.ป.ก.มากขึ้น

ที่มา: 
http://www.nationtv.tv/main/content/378605548/
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: