การประชุมเกษตรอินทรีย์แห่งสหภาพยุโรป ครั้งที่ 12: การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนโยบายเกษตรร่วม (CAP) และความยุติธรรมสำหรับมูลค่า

การประชุมเกษตรอินทรีย์แห่งสหภาพยุโรป ครั้งที่ 12: การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนโยบายเกษตรร่วม (CAP) และความยุติธรรมสำหรับมูลค่า

         เกษตรอินทรีย์แห่งสหภาพยุโรป ครั้งที่ 12 การประชุมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และสังคม' ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2561 รัฐสภามีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 เรื่องในวันที่ 2 นโยบายเกษตรร่วมฉบับใหม่ (CAP) และความยุติธรรมสำหรับมูลค่ากับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง

         การประชุมเชิงปฏิบัติการวันแรกจะจัดการกับการออกแบบและการใช้แผนยุทธศาสตร์ CAP ฉบับใหม่ที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรปเปิดอภิปรายถึงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมใน CAP ใหม่ สามารถเชื่อมโยงกับมาตรการทางการเกษตรที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คือเพื่อรวบรวมคำแนะนำจากผู้ร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ CAP ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนจากแผนยุทธศาสตร์

         การประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 2 จะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นธรรมตามแนวมูลค่า โดยคำนึงถึงข้อเสนอล่าสุดของสหภาพยุโรป ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมสามารถเสริมสร้างภาคเกษตรกรรมได้อย่างไร โดยจะเจาะลึกการสำรวจกรอบทางเลือกสำหรับการทำบัญชีต้นทุนที่แท้จริงในการทำฟาร์มและบทบาทของการทำเกษตรอินทรีย์ภายใน
 
         อ่านต่อ https://www.ifoam-eu.org/en/news/2018/07/30/12th-european-organic-congre...

 

ที่มา: 
https://www.ifoam-eu.org/en/news/2018/07/30/12th-european-organic-congress-workshops-new-common-agricultural-policy-cap-and
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: