การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการผลิตอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืนในสหภาพยุโรป (EU) 2017

                  เอกสารนี้เขียนเกี่ยวกับโครงการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ฉบับที่ 9 (FP9) ซึ่งจะเริ่มในปี พ.ศ. 2564 ในเอกสารฉบับนี้ TP Organics ต้องการให้เป้าหมายการพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนในสหประชาชาติเป็นพื้นฐานสำหรับสถาปัตยกรรมของโครงการหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของสารอินทรีย์และเกษตรนิเวศวิทยาในการแปรรูปอาหารและการเลี้ยงสัตว์ TP Organics เสนอว่าโครงการฉบับที่ 9 เป็นภารกิจสำหรับระบบอาหารและการเกษตรของยุโรปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นด้วยอย่างน้อย 50% ของพื้นที่การเกษตรของสหภาพยุโรปที่มีการจัดการตามหลักการเกษตรอินทรีย์ และพืชผลภายใน พ.ศ. 2573 นอกจากนี้งบประมาณร้อยละ 10 ของงบประมาณรวมควรมีสําหรับงานวิจัยทางการเกษตรของภาคเกษตรอินทรีย์ บทความนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการโดยรวมซึ่งควรเป็นแนวทางในฉบับที่ 9

>>ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็มภาษาอังกฤษ<<

ที่มา: 
http://tporganics.eu/wp-content/uploads/2017/11/TPOrganics_FP9_position_paper_final_Nov2017.pdf
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: