การเปิดป้ายหมู่บ้านอินทรีย์ Organic Village บ้านทัพไทย จังหวัดสุรินทร์ และงานทัวร์ผู้บริโภคพบผู้ผลิต ครั้งที่ 3

              วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย หมู่บ้านอินทรีย์ Organic Village โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่นรองอธิบดีกรมการข้าว, นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ,นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์, นายอำเภอปราสาท และนางลักขณา บุญนำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน แทนพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมในพิธีเปิดป้าย หมู่บ้านอินทรีย์ Organic Village บ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อย่างเป็นทางการ โดยในวันดังกล่าวเป็นการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับงาน “ทัวร์ผู้บริโภคพบผู้ผลิต ครั้งที่ 3”ของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย มีผู้เข้าร่วมงานจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และสุรินทร์ รวมทั้งภาคธุรกิจจากประเทศกัมพูชา สิงค์โปร์ และเครือข่ายโรงแรมได้แก่ โรมแรมริเวอร์ไซต์ สวนสามพราน กลุ่มบริษัทสีฟ้า กว่า 300 คน

             หมู่บ้านทัพไทย ได้รับการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ โดยกรมการการค้าภายใน ในปี 2559 ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาด การผลิตสินค้าตามมาตรฐาน ด้านบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ทำให้ปัจจุบันผู้บริโภคมีความเชื่อถือ สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายมากขึ้น

             ในปีนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร รวมถึงการเชื่อมโยงตลาด ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ทำให้เกษตรกรมีรายได้ และชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มศักยภาพยกระดับหมู่บ้านอินทรีย์ Organic Village ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านอินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงมอบเงินสนับสนุน จำนวน 65,000 บาท ให้กับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สู่ระดับสากลต่อไป

          หมู่บ้านทัพไทย ได้รับการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ Organic Village ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ 1 ใน 8 ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ หมู่บ้านอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กรมการค้าภายใน ได้จัดทำป้ายหมู่บ้านอินทรีย์เพื่อเป็นแลนมาร์ค จุดเช็กอินแห่งใหม่ ดึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการมาเยี่ยมชม ดูกระบวนการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีชาวบ้านอินทรีย์ เป็นจุดเผยแพร่สินค้าเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทยต่อไป

         

-----------------------–—--------------------------

ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: