ก.เกษตรฯ วางงบ 900 ล้านบาท เตรียมพร้อมเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

รูปภาพของ OMICADMIN

      

           นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการการผลิตการตลาดสินค้าอินทรีย์ว่า หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ มีการทำงานด้านการส่งเสริมการปลูกพืช และการทำเกษตรอินทรีย์ อยู่เดิมแล้ว แต่ยังค่อนข้างซ้ำซ้อน จึงต้องปรับรูปแบบให้เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้มีการวางแผนการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักคอยตรวจสอบและดูแล ขณะที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อม โดยในปี 2554 กระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการประมาณ 900 ล้านบาท กำหนดเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือการปรับโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่เกษตรกรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ประมาณ 17,000 ราย บนพื้นที่ทั้งหมด 17 ล้านไร่ ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้ แล้วทำการตรวจสอบว่ามีศักยภาพ ที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่ และจะมองไปในภาพรวมของสินค้าที่มีศักยภาพในการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้หลายพันล้านบาท โดยจะเน้นสินค้าหลักที่เป็นจุดแข็งของไทย ประกอบด้วย ข้าว ผัก ผลไม้ และสมุนไพรต่างๆ

ที่มา: 
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ผู้ประกาศ: 
12 ก.พ. 2553
ภาพข่าว: