ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าข้าวและเกษตรอินทรีย์แปรรูป

Organic Young Smart Farmer 2018 ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ลงในอัลบั้ม: โปสเตอร์โครงการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สู่สากลครบวงจร กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรคนรุ่นใหม่ให้เป็น “Organic Young Smart Farmer” ขึ้น เพื่อยกระดับให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง และสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป ในเชิงนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อพัฒนาเกษตรกรคนรุ่นใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็น “Organic Young Smart Farmer”
2 เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Organic ในการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร 
หัวข้ออบรม
1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้การบริหารจัดการสินค้าการสร้างแบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ 
โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม เป็นเกษตรกรหรือผู้ประอกบการการด้านการเกษตรของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีอายุระหว่าง 18 – 45 ปี (Young Smart Farmer) จำนวน 200 คน โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 4 วัน (รุ่นละ 100 คน) 
รุ่นที่1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น จังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมศรีลำดวน 
รุ่นที่2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. จังหวัดขอนแก่น โรงแรมโฆษะ

รับสมัคร วันนี้ ถึง วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 นี้
สามารถสมัครออนไลน์ หรือดาวโหลดใบสมัครได้เลยค่ะ

 

ที่มา: 
https://www.facebook.com/414857385687888/photos/rpp.414857385687888/427761634397463/?type=3&theater
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: