ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ปลุกกระแสตลาดปลอดสารพิษ

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ปลุกกระแสตลาดปลอดสารพิษ

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัด ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์

               2 เม.ย. 61  ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี  นายธนพล จันทนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี)

               โดยมีนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กลุ่มเกษตรกร และประชาชน ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย กลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม 1,000 คน และภายในงานมีเกษตรกรนำผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์นานาชนิด มาวางจำหน่าย

               นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก เป็นมิติหนึ่งของการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรไปสู่การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจสุขภาพมากขึ้น

               “กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เน้นการใช้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนรวม ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ในการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมและเต็มใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ช่วยเหลือด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น”

               นายสุทธิดล กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อน จึงได้จัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีกิจกรรมการเสวนา และการเชื่อมโยงตลาดจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลผลิตสินค้าของกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี และการแสดงนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานภาคี

               นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายที่จะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” และการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพของกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัด ตามกระแสนิยมของผู้บริโภคที่มีความใส่ใจต่อสุขภาพคือผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อเป็นการปลุกกระแส ให้เกิดความตื่นตัวและเป็นสื่อกลางให้กับเกษตรกร ผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อไป จึงทำให้เกิดแนวร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมา

 

ที่มา: 
http://www.komchadluek.net/news/regional/319048
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: