ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร

        นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ครอบคลุม 29 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการทำ เกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และนำไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเพื่อยกระดับเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระยะเวลาการดำเนินงานรวม 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 เป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละประมาณ 1,000 คน สามารถสร้างรายได้จากการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน

        การดำเนินโครงการได้กำหนดรูปแบบการทำงานเป็น 3 ระยะ คือ.-

        -ระยะแรก ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพด้านการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร

        -ระยะที่ 2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรอินทรีย์

        -ระยะที่ 3 เมื่อทำเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบแล้ว จะต้องผลักดันให้ได้รับใบรับรองการผลิตมาตรฐานกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการทำเกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ได้ผ่านมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

       

        นอกจากนี้ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรถือเป็นการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมาก ผู้บริโภคมีความต้องการผลผลิตจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น แต่กลับมีปัจจัยหลายอย่างไม่เอื้อต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ คนที่มีความตั้งใจมีน้อย พื้นที่การผลิตกระจุกตัว รวมไปถึงไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ขาดฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด ตลอดจนเครือข่ายผู้ผลิตยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงให้ความสำคัญขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร จัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่น้อยมาดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อทำให้เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และพัฒนาสู่การผลิตแบบอินทรีย์เพื่อสร้างพื้นที่การผลิตสินค้าปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค (Food Safety Zone) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

        ในปี 2561 จะดำเนินการขยายผลในกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิมให้เกิดความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไปยังกลุ่มใหม่ การดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมามีเกษตรกรสนใจร่วมโครงการ 900 ราย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมได้ก้าวสู่ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจนขอใบรับรองมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ในปี 2562 ต่อไป.

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNRPT6103060010001
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: