จ.สกลนคร ผลักเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ตราประทับของดีจากเมืองสกล

          วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมพีซีพาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร นายบุญฮง ยอดหอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 18 อำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีสกลนคร ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นต้นแบบ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ที่จะนำไปสู่การยกระดับผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยภายใต้ “การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีสกลนคร" โดยมีเป้าหมายของความร่วมมือในพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ 70,000 ไร่ ในปี 2561 และขยายเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้ 1,000,000 ไร่ ภายในปี 2564

          นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า เราเริ่มจากการทำฐานข้อมูลเกษตรเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์จังหวัด จากนั้นทำแผนการพัฒนากลุ่มให้มีความเข็มแข็ง เช่น จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถีสกลนคร เพื่อเพิ่มสถานที่บ่มเพาะสร้างเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์กลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการสนับสนุนการขยายพื้นที่ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเพิ่มชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีความหลากหลาย เช่น การปลูกพืชหลังนา การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ ในระบบอินทรีย์และอื่นๆ โดยงดการใช้สารเคมีทุกรูปแบบ เพื่อความปลอดภัยต่อเกษตกรและผู้บริโภค เนื่องจากทุกวันนี้สินค้าบางชนิดยังใช้สารเคมีเป็นหลัก ดังนั้นจังหวัดสกลนครจะผลักดันให้เกษตรกรทุกพื้นที่งดใช้สารเคมีหันมาพึ่งพาเกษตรอินทรีย์ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบหลักในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

          ด้านนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาสินค้าเกษตรของจังหวัดสกลนคร ที่เป็นสินค้าเกษตรแบบอินทรีย์ บางสินค้าเมื่อมีการส่งออกไปจำหน่ายกลับถูกปรับเปลี่ยนหรือประทับตราสินค้าเป็นของยี่ห้ออื่น ทำให้สินค้าที่ดีมีคุณภาพจากจังหวัดสกลนครไม่เป็นที่รู้จัก ดังนั้นเมื่อเรามีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเราจำเป็นที่จะต้องประทับตราสินค้าให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งผลิตด้วย จังหวัดสกลนครมีเกษตรกร 7 กลุ่ม จำนวน 4,900 ราย ที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ต้องจับมือกันพัฒนาศักยภาพเพื่อนำเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดและกระจายรายได้สู่เกษตรกรให้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6109120010006/1/20
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: