จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

          บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

          รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยตั้งวิสัยทัศน์ให้ "ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้า และการบริการ เกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล" โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เป็น 600,000 ไร่ ในปี 2564 เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้มีพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี พื้นที่ 100,000 ไร่

          จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการเป็นเมืองธรรมเกษตร ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดว่า “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร กิจกรรม การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดข้อตกลง (MOU) สินค้าเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ

          สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา“ทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ”และการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ การจัดทำข้อตกลง (MOU)การซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และกลุ่มเกษตรกร การจัดแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีอำนาจเจริญ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอื่นๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเกษตรกร จากทุกอำเภอ ซึ่งมีเกษตรกร จำนวนกว่า 400 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6109050010014
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: