จังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนเมืองแห่งเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ สร้างอาหารเป็นยา

จังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนเมืองแห่งเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ สร้างอาหารเป็นยา

              บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี จำกัด ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ดำเนินงาน “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ สร้างอาหารเป็นยา ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล”

              นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้รับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยมีเป้าประสงค์หลักในการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ต้นทาง จึงมีแนวคิดการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ เข้าสู่ครัวโรงพยาบาลเพื่อประกอบอาหารให้กับผู้ป่วย อีกทั้งยังรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และได้แต่งตั้งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการติดต่อจาก โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ เพื่อร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย บริษัทฯ ได้ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดอุบลราชธานี แสวงหากลุ่มเกษตรกรที่ทำการเกษตรปลอดภัย หรืออินทรีย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เกิดการร่วมกลุ่ม จำนวน 7 กลุ่ม ใน 6 อำเภอขึ้น เพื่อเข้าร่วมโครงการพยาบาลอาหารปลอดภัย แต่ไม่ใช่เพียงการส่งพืชผักเท่านั้น กลุ่มเครือข่ายที่ตั้งขึ้น ในชื่อ "ประชารัฐ PGS Organic UBON" ได้ช่วยในเรื่อง กระบวนการผลิต การตรวจรับรองแปลง รวมถึงการจัดแจงรายการวัตถุดิบ เพื่อส่งเข้าโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และต้องการให้มีช่องทางการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อ “สร้างภูมิคุ้มกัน”

 

 

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6103280010050
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: