นนทบุรี ขานรับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์รัฐบาล ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดกรอบ3 ด้าน ดำเนินการเกษตรอินทรีย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำข้อดีด้านทรัพยากรในจังหวัดและวิถีประชากรที่เป็นเกษตรกรรม ต่อยอดยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล
จัดโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นถ่ายทอดความรู้ นำผู้เชี่ยวชาญสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

          นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีว่า ภายในปี 2564 รัฐบาลมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศให้เป็น 600,000 ไร่ ตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564

          จังหวัดนนทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยนำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ฯ ดังกล่าว มาต่อยอดด้วยการสนับสนุน และสร้างเกษตรกรให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อาทิ เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

          สำหรับการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น จังหวัดนนทบุรี กำหนดกรอบการทำงานไว้ 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อจูงใจการผลิตตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          อ่านต่อ : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_54417

 

 

ที่มา: 
https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_54417
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: