นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ติดตามโครงการเชื่อมโยงตลาด ข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

                 เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมเด็จ สุสมบูรณ์) กรมการข้าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ร่วมออกติดตามโครงการเชื่อมโยงตลาด ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คอโค อ.เมืองสุรินทร์ 2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านรุน อ.กาบเชิง 3.กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านลำดวน อ.ปราสาท 4. กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านทมอ อ.ปราสาท 5.กลุ่มอินทรีย์นาแปลงใหญ่ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ 6. กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก อ.ชุมพลบุรี 7.กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 105 อ.ชุมพลบุรี โดยผลจากการลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงฯ ของทั้ง 7 กลุ่มพบว่า ผลผลิตข้าวที่ผ่านระยะปรับเปลี่ยน (T2) ลดลงประมาณ 10% เนื่องจากกลุ่มเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตที่คาดการณ์ว่าจะได้ลดลง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้หาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้ว ได้แก่ กลุ่มร้านค้าโมเดริ์นเทรด โดยตั้งเป้าจะส่งข้าวให้ร้านค้าได้ภายในเดือนธันวาคมนี้

 

ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: