นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม จ.อำนาจเจริญ

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม จ.อำนาจเจริญ

            นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม จ.อำนาจเจริญ ชื่นชมการดำเนินงาน ย้ำให้ปลูกพืชสอดคล้องกับปริมาณน้ำ-สภาพดินในพื้นที่ แนะประชาชนเรียนรู้ตลอดเวลา ปรับตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 

             23 ก.ค.61 เวลา 09.50 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 โดยได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน Airbus 320 ของกองทัพอากาศ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร  ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชจังหวัดอำนาจเจริญ คณะผู้บริหารจังหวัดอำนาจเจริญ เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

              โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์จากนายศุภชัย มิ่งขวัญ ฝ่ายการตลาดของศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ฯ ที่นำประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลมาปรับใช้ในการพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนในการควบคุมระบบน้ำหยดให้เหมาะสมกับพืชและสภาพพื้นที่ จนสามารถลดต้นทุนการผลิตทั้งแรงงาน ค่าใช้จ่าย ส่งผลให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม จัดตั้งขึ้นภายใต้กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็กและวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่นี่มีจุดเริ่มต้นจากบทเรียนการใช้สารเคมีของเกษตรกร แกนนำซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสำคัญของวิถีการดูแลสุขภาพ จึงใช้ประสบการณ์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอล มาประยุกต์กับการทำเกษตร โดยปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน ภายใต้หลักการ “การตลาดนำการผลิต” มีวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถมีผลผลิตป้อนเข้าสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่อให้มีอำนาจในการต่อรอง ผลผลิตหลัก ได้แก่ ผักอินทรีย์ในโรงเรือน และผลผลิตรองชนิดอื่น ๆ เช่น ข้าวอินทรีย์ สมุนไพร ข้าวโพด กล้วย ทุเรียน เงาะ ไก่ไข่ อินทรีย์และปลาอินทรีย์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่นี่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดอำนาจเจริญในเรื่องเมืองธรรมเกษตร หรือเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีธรรม ที่เกษตรกรมีคุณธรรมในการทำการเกษตร และวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญที่ว่า “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กลับไปพัฒนาชนบทด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ

อ่านฉบับเต็ม :: รัฐบาลไทย 

 

ที่มา: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/14048
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: