ประมวลภาพการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเข้าข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ CIM" จ.อุบลราชธานี และร่วมจัดนิทรรศการศูนย์ปฏิบัติข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงาน "มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี"

รูปภาพของ OMICADMIN

          ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ CIM ณ  โรงแรมอุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์  ของจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้ง  19  จังหวัด  เข้าร่วมรับการฝึกอบรมด้วย

           พร้อมนี้  ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรอินทรีย์  ในงาน  "มหกรรมพาณิชย์  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค  จังหวัดอุบลราชธานี"  ระหว่างวันที่  29-4  เมษายน  2553  ด้วย

ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
2 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: