ประเมินเกษตรอินทรีย์สหกรณ์สศก.ชี้เข้าเป้า-กลุ่มร้องเพิ่มเงิน

รูปภาพของ OMICADMIN

           นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยผลการประเมินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550 ว่า โครงการนี้มีการบริหารจัดการดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน โดยสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 42.17 ล้านบาท ซึ่งทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ และเพียงพอกับการดำเนินการ นอกจากกิจกรรมจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ที่เจ้าหน้าที่คิดว่าได้รับการจัดสรรน้อยเกินไป โดยทุกกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ ฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 75 จังหวัด จังหวัดละ 30 ราย รวม 2,250 ราย สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มเกษตรกรจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 867 กลุ่ม และสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน 6 แห่ง

              ด้านการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตพืชอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจปานกลาง ร้อยละ 61 เนื่องจากการผลิตพืชแบบอินทรีย์ เกษตรกรต้องเรียนรู้เนื้อหาระบบการผลิตอย่างละเอียด และมีความตั้งใจจริง ซึ่งหลังจากได้รับการถ่ายทอดแล้ว เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น และพบว่า มีเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 76 สามารถลดรายจ่ายได้เฉลี่ย 557.51 บาท/ไร่ และส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้มูลค่า 24.7 ล้านบาท/ปี โดยปัญหาที่พบคือ ด้านการอบรม พบว่า บางพื้นที่การจัดสรรจำนวนเกษตรกร เพื่อเข้ารับการอบรมมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการของเกษตรกร และเงินสนับสนุนในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552 จำนวน 30,000 บาท/กลุ่ม นั้น ยังน้อยเกินไปในการจัดสรรปุ๋ยให้แก่สมาชิก

ที่มา: 
ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 12 เมษายน 2553 01:53:33 น
ผู้ประกาศ: 
28 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: