ปราจีนบุรีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในการขยายพื้นที่เป็น 15,000 ไร่ในปี 2564

          นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานโครงการ "สร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จ.ปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน" ร่วมกับ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จ.ปราจีนบุรี ให้บรรลุเป้าหมายตามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 รวมทั้งเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้แนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดปราจีนบุรี 29 หน่วยงาน (สถาบัน เกษตรกร 1 กลุ่ม ภาครัฐจากหลายๆ  กระทรวงในจังหวัดปราจีนบุรี 22 หน่วยงาน ภาคเอกชน 4 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 2 หน่วยงาน

          นายมีศักดิ์กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯกำหนดให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศเป็นงานสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ ปัจจุบันจ.ปราจีนบุรี มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ประมาณ 5,000 ไร่ ชนิดสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก สมุนไพร ผลไม้ ข้าว และสัตว์น้ำจืด จากความสำคัญของการส่งเสริมพื้นที่การเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์ จึงมีแผนเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเป็น 15,000 ไร่ ภายในปี 2564 ดังนี้ 1) ปี 2562 จำนวน 3,000 ไร่ 2) ปี 2563  จำนวน 3,000 ไร่ 3) ปี 2564  จำนวน 4,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุเป้าหมายอาจสำเร็จได้ยากหากขาดการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย จ.ปราจีนบุรี จึงกำหนดแนวทางให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ผู้ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงให้สอดคล้องกันให้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้ 1.กลุ่มเกษตรกรที่ได้ยกระดับเป็นสถาบันเกษตรกร ทำหน้าที่ประสานระหว่างเกษตรกรกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เช่น การ คัดเลือกเกษตรกร การกำหนดพื้นที่ เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่และชนิดสินค้า ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 2. ภาครัฐให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต ที่จำเป็น การตลาด การพัฒนา การวิจัย การแปรรูป 3.โรงพยาบาล ส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยกำหนดเมนู ล่วงหน้านำผักพื้นบ้านตามฤดูกาลมาประกอบอาหาร 4. ภาคเอกชนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ การรับซื้อผลผลิต การสนับสนุนด้านการตลาด และส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ และ 5. ภาคประชาสังคมร่วมเชื่อมโยง เครือข่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ผลักดันนโยบายสาธารณะ

          จากนั้น รองปลัดกระทรวงเกษตรฯมอบสินเชื่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 5 ล้านบาท ให้ตัวแทนเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมการบริหารจัดการของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี จำกัด ที่ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายรมว.เกษตรฯด้านตลาดนำการผลิต ด้วยการรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร 100%

 

ที่มา: 
https://www.ryt9.com/s/nnd/2985025
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: