ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน ตรวจติดตามงานต่อเนื่องโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์

          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะทีมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานจังหวัดลำปาง และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข" ทำการออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์บ้านยางอ้อย พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง หลังจากที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อนำมาใช้ดำเนินงานในการพัฒนาท้องที่ จัดสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์สำหรับช่วยเหลือส่งเสริมและต่อยอดงานอาชีพ พัฒนากระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตร ของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชนบ้านยางอ้อย ให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร

          โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานต่อเนื่อง โครงการ "ก่อสร้างตลาดสด ขนาด 96 ตารางเมตร และโครงการวางระบบสูบน้ำ ขนาดท่อ 3 นิ้ว ระยะทาง 1,500 เมตร ซึ่งเป็นโครงการที่ทางชุมชนบ้านยางอ้อย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง" รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,000,000 บาท โดยการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์เป็นตลาดสดภายใต้ชื่อ "ข่วงห้างฉัตร กาดเกษตรอินทรีย์" โดยให้เกษตรกรในชุมชนบ้านยางอ้อยได้นำสินค้าเกษตรปลอดสารพิษออกมาวางจำหน่ายมีทั้งพืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูป

          ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาแวะเวียนหาซื้อพืชผัก รวมไปถึงผลไม้พื้นบ้านแบบปลอดสารพิษราคาถูกไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยังได้รับความสนใจจากบริษัท ห้างร้านเอกชน ที่จะนำผลผลิตไปวางจำหน่ายด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการตลาดสดดังกล่าว ได้มีการพัฒนาต่อยอดสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างได้อย่างคุ้มค่า ตอบรับกับความต้องการทั้งของเกษตรกรชาวบ้านและประชาชนผู้บริโภค ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงทำการลงสำรวจพื้นที่ร่วมวางแนวทางในการพัฒนาตลาดปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

          โอกาสนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า สำหรับตลาดสดชุมชนบ้านยางอ้อย "ข่วงห้างฉัตร กาดเกษตรอินทรีย์" ถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ซึ่งแต่เดิมทางสำนักงานฯ ได้มีการจัดสรรแบ่งผืนที่ดินว่างเปล่าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เกษตรกรผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินในเขตท้องที่ตำบลเวียงตาลได้เข้าใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มเกษตรกรได้มีการรวมตัวร่วมกันปลูกพืชผัก ทำสวนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็น ปัจจุบันในพื้นที่มีสมาชิกเกษตรกรรวมกันทั้งหมด 70 ราย มีพื้นที่สวนเกษตรรวมกว่า 70 ไร่ ซึ่งผลผลิตที่ได้ปกติเกษตรกรจะนำมาจัดวางจำหน่ายภายในตลาดชุมชนบ้านยางอ้อย "ข่วงห้างฉัตร กาดเกษตรอินทรีย์" รวมถึงส่งจำหน่ายตามตลาดชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ ทำให้ผลผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านยางอ้อยได้เป็นที่รู้จัก ปัจจุบันยังได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชน เทสโก้ โลตัส ที่ได้ขอประสานทำข้อตกลงร่วมกัน ในการที่จะนำผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรไปวางจำหน่ายภายในห้างของบริษัทฯ ตามสาขาต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือน

          ในส่วนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงตัวอาคารตลาดให้ใช้เป็นสถานที่ในการคัดตัดแต่งผลผลิตเพื่อส่งจำหน่าย และจะทำการขยายพื้นที่ด้านหน้าตลาดจัดทำซุ้มเพิ่มเติม สำหรับให้เกษตรกรได้วางผลผลิตเพื่อจำหน่ายตามปกติ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ซึ่งทางสำนักงานสหกรณ์ฯ จะได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190201080827008
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: