พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น หนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงานมหกรรมสินค้าอินทรีย์วิถีธรรมชาติ

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ในงาน “มหกรรมสินค้าอินทรีย์วิถีธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น นำผู้ผลิตมาใกล้ชิดผู้บริโภค สร้างเครือข่ายขยายตลาดทั้งในและนอกจังหวัด โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สร้างภาพลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าเด่น สินค้าดัง ของดี จังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
            นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การผลิต การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดขอนแก่น นั้น ขณะนี้มีการเชื่อมโยงผู้ผลิตเข้ามาสู่ผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดมากบิ่งขึ้น โดยมีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเป็นคู่สัญญาในการส่งสินค้าจากผู้ผลิตมาไว้ที่ตลาดภายในห้างสรรพสินค้าตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีอยู่หลายห้าง นอกจากนี้ ยังมีการขยายตลาดไปยังโรงพยาบาล โดยทำเป็นสัญญาซื้อเป็นห้วงๆ เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย รวมทั้งการขยายตลาดไปยังโรงเรียน และเรือนจำ ที่มีกำลังซื้อ และการขยายตลาดไปยังต่างจังหวัด ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น มีความต้องการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สูง ขณะนี้ทางจังหวัด ได้เร่งขยายฐานผู้ผลิตให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ พืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด รวมทั้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันมูลค่าการซื้อขายตามสัญญาของโรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้าที่ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมีมูลค่าวงเงินประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือน และในการรับรองมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ นั้น สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้เข้าไปตรวจสอบและวัดมาตรฐาน เพื่อส่งไปยังสถาบันการศึกษาเป็นผู้ตรวจวัดและออกใบรับรองให้ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อออกใบรับรองให้ นำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
            นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ กลุ่มผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีผู้ประกอบการโดยเฉพาะ Start Up หรือผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ยังมีปัญหาด้านสินค้า ที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างจังหวัด ในขณะที่จังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยจำนวนไม่มากนักและไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ขณะนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประสานผู้ผลิต ให้สามารถผลิตได้มากขึ้น ซึ่งหากสามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับรายได้ของคนในขอนแก่นได้มากขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนเกษตรกรที่มีความสนใจจะปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชแบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ ขณะนี้ตลาดยังต้องการจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะเชื่อมต่อให้กับแหล่งจำหน่ายทั้งศูนย์การค้า Supermarket และกลุ่มทั่วไป โดยผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต้องทำด้วยใจและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ
            พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพจากจังหวัดขอนแก่นรวม 40 คูหา การจัดนิทรรศการของดีจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย สาธิตการทำอาหารจากดารา รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง ตลอดงานด้วย 
 
ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG190305154048173
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: