พาณิชย์นครปฐม จับมือสามพรานโมเดล รุกขยายตลาดอินทรีย์

     พาณิชย์นครปฐม จับมือสามพรานโมเดล รุกขยายตลาดอินทรีย์

          เปิดพื้นที่ตลาดสุขใจ เป็นจุดจำหน่าย ตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม

          จ.นครปฐม : เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย และตอบสนองความต้องการสินค้าอินทรีย์ของผู้บริโภคที่มีการเติบโตสูงขึ้น พาณิชย์จังหวัดนครปฐมซึ่งมีนโยบายเชิงรุกในการขยายตลาดอินทรีย์ จึงจับมือ วิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก ภายใต้ สามพรานโมเดล ขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดสินค้าอินทรีย์ให้ ล่าสุดได้เลือก “ตลาดสุขใจ” เป็นจุดจำหน่ายตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบห้องเย็นไว้เก็บรักษาคุณภาพผลผลิตระหว่างรอจำหน่าย ให้มีความใหม่สดและมีคุณภาพ รวมถึงยืดอายุการเน่าเสียของผลผลิต

 

          นายภิญโญ  ประกอบผล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นแหล่งปลูกผลผลิตอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศ ทางจังหวัดได้ให้การสนับสนุนให้มีการบูรณาการทำงานของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน ภาควิชาการ เกษตรกร และ มูลนิธิสังคมสุขใจ เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์ และจำนวนเกษตรกรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐมให้มากขึ้น โดยสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรที่ใช้เคมี  มาเป็นการทำเกษตรในระบบอินทรีย์ ซึ่งการที่พาณิชย์จังหวัดมีการทำงานเชิงรุก ในการตั้งจุดจำหน่ายตลาดหลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้นภายในจังหวัดนครปฐม จะทำให้จังหวัดนครปฐมบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น  อันส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  สุขภาพของประชาชน  ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และเป็นจุดขายที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น

 

          ด้านนางสุวรรณภา  ศุภประเสริฐ  ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามนโยบายตามแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม  ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และขยายตลาดอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคอาหารที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และเข้าถึงแหล่งจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์  ซึ่งขณะนี้เป็นที่น่ายินดี มีจำนวนเกษตรกรที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้สารเคมี มาเพาะปลูกโดยระบบอินทรีย์มากขึ้น และเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเกษตรอินทรีย์ ภายใต้งบประมาณปี 2561 ทางพาณิชย์จังหวัด ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาและขยายช่องทางการค้าการตลาดเชิงรุกโดยการจัดตั้งจุดจำหน่าย “ตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม” เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ การกระจายสู่ผู้บริโภค ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก สามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้ใช้พื้นที่บริเวณตลาดสุขใจ จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก ทำหน้าที่บริหารจัดการ และยังได้จัดตั้งห้องเย็นเก็บรักษาผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ ในการเก็บรักษาผลผลิต ระหว่างการรอจำหน่าย”

 

อ่านต่อ :: http://www.naewna.com/relation/340970

 

ที่มา: 
http://www.naewna.com/relation/340970
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: