พาณิชย์ปรับโฉมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน

พาณิชย์ปรับโฉมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน

          นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าได้ปรับภาพลักษณ์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet ใหม่ ให้เป็นร้านค้าที่มีความโดดเด่น ทันสมัย ดึงดูดผู้ซื้อให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้น

          โดย Farm Outlet เป็นร้านค้าที่จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ทั้งของสด เช่น ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดสารพิษ สินค้าออร์แกนิก และสินค้าชุมชน หากดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับฐานรากขยายตัวดีขึ้นไปด้วย

          ขณะนี้มี Farm Outlet อยู่ 66 แห่ง ใน 39 จังหวัด กรมการค้าภายในตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็น 73 แห่ง ครอบคลุม 46 จังหวัด ภายในปีนี้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรผลิตสินค้าได้ แต่ไม่มีที่จำหน่าย ทำให้ถูกกดราคา ซึ่ง Farm Outlet ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ ทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพดี โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมียอดขายถึง 500 ล้านบาท

 

ที่มา: 
https://news.ch7.com/detail/353137
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: