พาณิชย์ยโสธร จัดดูงานหมู่บ้านอินทรีย์ยางแดง ฉะเชิงเทรา

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร จัดการศึกษาดูงานและเชื่อมโยงสินค้าระหว่างหมู่บ้านอินทรีย์ บ้านโสกขุมปูน ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร กับ หมู่บ้านอินทรีย์ยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561 ณ บ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ยโสธร โดยมีเกษตรกรตำบลนาโส่ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมศึกษางาน จำนวน 30 คน และได้มีการลงนาม MOU เชื่อมโยงสินค้าอินทรีย์ โดยหมู่บ้านยางแดงตกลงซื้อ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พริก กระเทียม หอมแดง  และน้ำมันรำข้าวแงะจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีจะเป็นพันธมิตรทางการผลิต และการตลาด จับมือร่วมกันห้ามใช้สารเคมี ตามวิถีเกษตรอินรีย์ของหมู่บ้านอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนต่อไป

ที่มา: 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: