ภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนพัฒนาแบรนด์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS Organic Amnatcharoen ภายในปี 2561

ภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนพัฒนาแบรนด์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS Organic Amnatcharoen ภายในปี 2561

          ที่ห้องประชุมดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมแจ้งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในอนาคต ต่อผู้แทนประชาชนกลุ่มต่างๆ จำนวนประมาณ 200 คน ในเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนงานเสนอนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวานิชย์ บุตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินงานพัฒนา แบรนด์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS Organic Amnatcharoen

            ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ และเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทุกกลุ่มของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีแผนขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ และพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมให้เป็นแบรนด์ของจังหวัด หรือที่เรียกว่า PGS Organic Amnatcharoen ภายในปีงบประมาณ 2561 ขณะนี้ได้อบรมผู้ตรวจประเมินแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ตรวจแปลงฯ จะประเมินแปลงตามมาตรฐานฯ ภายในเดือน พฤษภาคม 2561 แล้วจัดทำฐานข้อมูล มิถุนายน คาดว่าจะสามารถรับรองแปลง PGS Organic Amnatcharoen ในรุ่นแรกประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6104260010005
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: