มกอช. ปรับปรุงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใหม่

รูปภาพของ OMICADMIN

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เผยแพร่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงจากฉบับปี พ.ศ. 2546 โดยมาตรฐานฉบับใหม่ คือ "มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์" ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้มีมติเห็นชอบ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานทั่วไป (ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ) รวมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการวิชาการที่มีส่วนในการพิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์นี้มีทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยในภาคเอกชนประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน และนักวิชาการจากศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มาตรฐานฉบับใหม่นี้มีหลายส่วนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเนื้อหาสำคัญที่มีการปรับปรุง คือ

  • มีการเพิ่มเติมให้สามารถลดระยะปรับเปลี่ยนของการปลูกพืชอินทรีย์ลงได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอการรับรองจากหน่วยรับรอง ซึ่งแต่เดิมมีเฉพาะแค่การกำหนดระยะปรับเปลี่ยนของพืชล้มลุก 12 เดือน และพืชยืนต้น 18 เดือนเท่านั้น (มาตรฐานข้อ 4.2)
  • มีการกำหนดให้เพิ่มระยะการปรับเปลี่ยนให้นานขึ้น หากฟาร์มดังกล่าวมีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากมาก่อน (มาตรฐานข้อ 4.3)
  • กำหนดเพิ่มไม่ให้เกษตรกรปลูกพืชที่แยกแยะความแตกต่างของผลิตผลไม่ได้ ทั้งที่เป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตทั่วไป หรือที่เรียกว่า การปลูกพืชแบบคู่ขนาน ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนของฟาร์มเป็นเกษตรอินทรีย์ (มาตรฐานข้อ 4.4)
  • กำหนดเพิ่มให้ผู้ผลิตต้องมีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนที่มาจากดิน น้ำ อากาศ โดยอาจทำสิ่งกีดขวาง คันดิน หรือปลูกพืชเป็นแนวกันชน (มาตรฐานข้อ 4.5)
  • ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์เกษตรอินทรีย์ หรือที่ไม่ใช้สารเคมีได้ อนุญาตให้ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ทั่วไปที่คลุก แต่กำหนดเเพิ่มให้เกษตรกรต้องมีวิธีการกำจัดสารเคมีที่คลุกเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์นั้นออกอย่างเหมาะสมก่อนนำมาใช้ (มาตรฐานข้อ 4.10)
  • กำหนดเพิ่มให้ผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติ จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ทำการเกษตร หรือไม่ใช้สารเคมีที่ห้ามไม่น้อยกว่า 3 ปี (มาตรฐานข้อ 4.11.1)
     

สำหรับผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่ของ มกอช. ได้ (download)

ที่มา: 
http://www.greennet.or.th
ผู้ประกาศ: 
4 มิ.ย. 2553
ภาพข่าว: