มกอช. หนุนยกระดับการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ภูมิภาคอาเซียน

 

          มกอช. ร่วม 10 ประเทศหนุนร่างข้อตก MRA สินค้าเกษตรอินทรีย์อาเซียน พุ่งเป้าส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ หวังปกป้องคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและเสริมเขี้ยวตลาดสินค้าพืชอินทรีย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

          นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม Workshop on Development of ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Organic Agriculture ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายอภิชาติ พงษ์ศรีอดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม และมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กองรับรองมาตรฐานและสำนักกำหนดมาตรฐาน มกอช. ร่วมประชุม ณ โรงแรมโนราบุรี เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

          การประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยโดย มกอช. และ ASEAN Regional Integration Support by the EU (EU ARISE Plus) เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRA) สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบควบคุมและการรับรองของแต่ละประเทศ และได้ร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อต่างๆ ในการจัดทำร่าง MRA เช่นขอบข่าย ภาคี ข้อปฏิบัติของประเทศ มาตรฐานที่ใช้และการปรับประสานมาตรฐาน การยอมรับหน่วยรับรองและหน่วยรับรองระบบงาน รวมถึงการแสดงฉลาก การยอมรับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่จะกำหนดในร่าง MRA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค และอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าพืชอินทรีย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการค้าภายนอกอาเซียน ตามเป้าหมายของอาเซียนในการเป็นฐานการผลิตเดียว

 

ที่มา: 
https://siamrath.co.th/n/92058
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: