ม.ธัญบุรีจัดอบรมเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรทั่วประเทศ ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ จ.ปทุมธานี

          ผู้ช่วย ศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ให้การต้อนรับ เกษตรกรอินทรีย์จากทั่วประเทศ เข้าดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยทาง มทร.ธัญบุรี ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการให้กับชุมชน

          โดย ผู้ช่วย ศ.สุมานิการ์ เปิดเผยว่า ชาวบ้านตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกปาล์มลักษณะดินของชุมชนบึงบามีสภาพเป็นดินกรดดินแข็งขาดความร่วนซุยสูง ต้นทุนการปลูกข้าว 4,790 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต 500-850 กิโลกรัมต่อไร่รายได้ 6,500 – 8,500 บาทต่อไร่ต่อเกวียน เกษตรกรชาวนามีหนี้สินสูง เนื่องจากเกษตรกรดำเนินการแบบไม่รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ จึงทำให้ศักยภาพด้านการแปรรูปและการพัฒนาการตลาด ซึ่งทาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน ตามสิทธิบัตรสุกาญจน์ 2555 และ 2557 ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAN จากความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์ ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย แอกติโนมัยซิสปฏิปักษ์ ที่มีคุณสมบัติเด่นและสามารถแก้ปัญหาการเกษตรแบบครบวงจร ได้แก่ ตัวเร่งการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ ให้กลายเป็นธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐานของกรมที่ดินที่กำหนดไว้ พืชสามารถดูดสารประกอบธาตุอาหารหลักรอง และเสริมในรูปที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตหลังการเพาะปลูกได้ดีกว่าเกษตรกรที่ปลูกด้วยปุ๋ยเคมี 2-3 เท่า อีกทั้งสามารถควบคุมเชื้อราก่อโรคและการเกษตรไม่มีสารโลหะปนเปื้อนปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้มาตรฐานผลผลิตตาม GAP หรือ organic Thailand ดินร่วนซุยและเก็บความชื้นในดินนานและลดการสูญเสียธาตุอาหารในดินอีกด้วย ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้ มี เกษตรกรอินทรีย์จากทั่วประเทศ สนใจและติดต่อขอเข้ามาดูงานที่ ที่ สวนเราเกษตรอินทรีย์ อ.หนองเสือ จำนวนมาก

 

 

ที่มา: 
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_359877/
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: