มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาฉบับปรับปรุงแก้ไขประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาฉบับปรับปรุงแก้ไขประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

 

มาตรฐานแคนาดาได้มีการปรับปรุงแก้ไขในเดือนมีนาคม 2561และประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมทั้งตัวมาตรฐานและรายการสารที่อนุญาตให้ใช้เอกสารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาฉบับปรับปรุง มีนาคม 2018 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ CFIA

1. ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับหลักการและการจัดการระบบการผลิต (Organic Production Systems: General Principles and Management Standards) และ

2. รายชื่อปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต (Permitted Substances Lists)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://actorganic-cert.or.th/th/revised-cor/ <<

ที่มา: 
http://actorganic-cert.or.th/th/revised-cor/
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: