มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เปิดรับสมัคร-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม 2561

โปรแกรมที่ 1 :
“มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM/EUequivalence และการรับรอง (การผลิตและแปรรูปพืช)”
 
โปรแกรมที่ 2:
“การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม (Grower Certification) ที่มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS)”
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://actorganic-cert.or.th/th/training-aug18/
ที่มา: 
http://actorganic-cert.or.th/th/training-aug18/
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: