สธ.-กษ.หนุนเกษตรอินทรีย์ ให้โรงพยาบาล 'ปลูก ขาย ใช้'

               รมว.สธ. เผยกระทรวงเกษตรฯ ชื่นชมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมมือสนับสนุน “ปลูก ขาย ใช้” เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โรงพยาบาล

 

                เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร ให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดสารพิษ

              ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชื่นชมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โรงพยาบาลดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหารของผู้ป่วย และญาติที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินการแล้วในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 116 แห่ง และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศอีก 780 แห่ง ภายในเดือนกันยายน 2561 เป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล

             ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า จากการประชุมกับกระทรวงเกษตรฯ ได้มีข้อสรุปความร่วมมือ 3 ข้อ คือ 1.ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเดินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือ 3 หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย 2.สนับสนุนการดำเนินงาน “ปลูก ขาย ใช้” โดยให้โรงพยาบาลปลูกผักปลอดสาร จัดพื้นที่ให้เกษตรกรขายพืชผักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และในร้านอาหารที่จำหน่ายในโรงพยาบาล เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้หลักสร้างความพอมีพอกิน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยอาหารที่ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์มีพื้นที่ในการขาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3.กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการดำเนินงานเมืองสมุนไพร และมีสวนสมุนไพรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์พืชสมุนไพรและขยายการเพาะปลูกให้มากขึ้น

              ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะกรรมการจะนัดหารือกันเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์

ที่มา: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806385
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: