สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร จัดตั้ง 4 กลไกขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร จัดตั้ง 4 กลไกเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งจังหวัดสกลนคร

          วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร วันที่สามของการอบรมผู้นำตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จัดโดยกรมการค้าภายใน สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร ได้ทำการจัดตั้ง 4 กลไกในการพัฒนาเชื่อมโยงทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ได้แก่ คณะทำงานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และจัดตั้งบริษัทสกลนครออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อเป็นกลไกในการค้าขายผลผลิตของสมาชิกหัวใจอินทรีย์ทุกแปลงที่เข้ารวมโครงการพัฒนามาตรฐานและลงขันในการจัดการ โดยเบื้องต้นมีเกษตรกรร่วมลงขันในการบริษัทกว่า 200,000 บาท

          กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยนางพรรษวรรณ จันทร์ดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ โดยนำร่องที่จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดแรก กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดสกลนครที่วันนี้มีกลไกพร้อมเชื่อมโยงห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตสู่การตลาด โดยจังหวัดสกลนครมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาการธุรกิจและมีจิตอาสาพร้อมทำงานร่วมกันเป็นจำนวนมาก

          นายเชษฐา สุขประเสริฐ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดสกลนคร เพราะได้เกิดกลไกทั้ง 4 กลไกตามโมเดลที่ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนได้ออกแบบไว้และกำลังมีการขับเคลื่อนประมาณ 30 จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสกลนคร โดยเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และร่วมกันพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

ที่มา: 
http://www.clinictech.most.go.th/online/organicnet/blog_view.asp?blogid=195
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: