สศก. ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกและกลุ่มเกษตรกร

รูปภาพของ OMICADMIN

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ประเมินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามงบประมาณกว่า 42ล้านบาท พบ ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เกษตรกรตระหนักในความสำคัญของการผลิตแบบอินทรีย์มากขึ้น

ที่มา: 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ประกาศ: 
20 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: