สินค้าอาหาร Organic เติบโตขึ้น 6 เท่าเมื่อเทียบกับสินค้าอาหารโดยรวม

            ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาวอเมริกันหันมาบริโภคสินค้า organic มากขึ้น ครอบคลุม เกือบทุกประเภทของสินค้าตั้งแต่ สินค้าเกษตร เนื้อสัตว์ ไอศกรีม น้ำผลไม้ ถั่วต่างๆ Organic Trade Association เผยผลการสำรวจเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ว่ายอด จ้าหน่ายสินค้า organic ในสหรัฐอเมริกาในปี 2560 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.94 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 6.4) จากปี 2559 โดยสินค้าอาหาร organic มียอดจ้าหน่าย ทั้งสิ้น 4.52 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ท้าสถิติใหม่ในการขยายตัวมากที่สุดที่ร้อยละ 6.4 ในขณะที่ยอด จ้าหน่ายสินค้า organic ที่ไม่ใช่อาหารมียอดจ้าหน่ายทั้งสิ้น 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึงร้อย ละ 7.4 ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมสินค้า organic ในสหรัฐอเมริกา

          อัตราการขยายตัวของสินค้าอาหาร organic ในปี 2560 แม้จะต่ำกว่าปี 2559 ที่ขยายตัวร้อย ละ 9 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวอย่างมากของผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ แต่ก็ยังเป็น อัตราที่ดีกว่าภาพรวมของสินค้าอาหารทั้งหมดที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 โดยสินค้าอาหาร organic สามารถเจาะตลาดสินค้าอาหารรวมได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 5.5 ของ อาหารที่จ้าหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
 

          “สินค้า organic ได้ถือกำเนิดขึ้น และทุกคนก็ให้ความสนใจ” คือสิ่งที่ Laura Batcha ประธานและผู้อ้านวยการบริหาร Organic Trade Association กล่าวพร้อมทั้งเสริมว่า “การสำรวจ ของเราแสดงให้เห็นว่าขณะนี้สินค้า organic ที่ผ่านการรับรองและถูกวางจ้าหน่ายในตลาดนั้น เป็นตัว แทนที่แสดงให้เห็นถึงวัฎจักรของสินค้าและบริษัท ทั้งจากบริษัทที่อยู่มายาวนานและบริษัท start-up ที่กำลังท้าการบุกเบิกคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆและคุณประโยชน์ของสินค้าเพื่อจะได้ถูกเลือกเพื่อวาง จ้าหน่ายในครั้งแรก โดยขณะนี้เราก็สามารถเลือกซื้อสินค้า organic ได้จากทุกชั้นวางจ้าหน่ายสินค้า ตามร้าน”

          ผักและผลไม้ยังคงเป็นประเภทสินค้า organic ที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่ 1.65 หมื่นล้าน เหรียญสหรัฐของยอดจ้าหน่ายปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.3 ในขณะที่ยอดจ้าหน่ายเมล็ดถั่ว เหลืองกับผักผลไม้organic แบบแห้งเป็นสินค้าหมวดย่อยที่โดดเด่นมากในสินค้าเกษตรที่เติบโตที่ร้อย ละ 9 และสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับพืชตระกูลถั่วและผลิตภัณฑ์จากพืชของผู้บริโภค ประเภทสินค้า organic ที่มีความท้าทายมากที่สุดในปี 2560 คือผลิตภัณฑ์นมและไข่ ซึ่งเป็นประเภทสินค้าที่ขายดีรองมาจากผักและผลไม้มีมูลค่าอยู่ที่ 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต เพียงร้อยละ 0.9 ซึ่งมีทีท่าเหมือนการเติบโตที่ชะลอตัวลงเหมือนการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร โดยรวม การเติบโตที่มั่นคงต่อเนื่องและผลตอบแทนที่สูงของสินค้า organic ท้าให้มีผู้ผลิต จ้านวนมากเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์นม organic ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากกระแสความ ต้องการผลิตภัณฑ์นมจากพืชเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกัน ท้าให้ปริมาณสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้นมากเกิน ความต้องการ อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์นม organic ที่ล้นตลาดกลับกลายเป็นการช่วยให้สินค้าที่ท้าจาก นมเติบโตแทน เช่น ไอศกรีม organic ที่ยอดจ้าหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และชีส organic ที่เพิ่มขึ้นร้อย ละ 8

>>รายงานฉบับเต็ม<<

ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: