สุรินทร์จัดทำ MOU ซื้อขายข้าว ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว กับ กลุ่มเกษตรกร

จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าว ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว กับ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชื่อมโยงตลาดส่งเสริมข้าวอินทรีย์และข้าว GAP (จีเอพี) ของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ให้ได้ราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพที่สูงกว่าข้าวทั่วไป
24 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมแกรนด์ เอ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายข้าว ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว กับ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสุรินทร์ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งหมดจำนวน 296 กลุ่ม เพื่อต้องการที่จะเชื่อมโยงตลาด โดยการจับคู่กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP(จีเอพี) กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวจากโครงการฯ การกำกับดูแลและการให้สินเชื่อ สนับสนุนผู้ประกอบการค้าข้าวในการส่งออกข้าวไป EU สนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการสนับสนุนการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์
จากกระแสในปัจจุบันและอนาคต ความต้องการของประชากรโลกได้หันมานิยมและให้ความสนใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยเฉพาะตลาดข้าวอินทรีย์ที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจดี ประชาชนมีความต้องการซื้อสูง เช่น EU สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ราคาข้าวเปลือกอินทรีย์ที่ชาวนาได้รับจะสูงกว่าราคาข้าวเปลือกทั่วไป จึงเป็นโอกาสและช่องทางอันดีของชาวนาไทยที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการแข่งขัน
สำหรับการดำเนินการปี 2561 กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ มีการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 286 กลุ่ม 6,217 ราย แบ่งเป็นกลุ่มระยะเตรียมความพร้อม 168 กลุ่ม พื้นที่ 39,606 ไร่ กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน 126 กลุ่ม พื้นที่ 32,693 ไร่ และยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมินกำลังจะได้รับมาตรฐาน 2 กลุ่ม 33 ราย พื้นที่ 555 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ทั้งหมด 13 กลุ่ม 546 ราย พื้นที่ 7,163 ไร่ และยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรปี 2561 ทั้งหมด 9 ราย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ ได้ราคาและคุณภาพตามมาตรฐานที่ควรจะได้ คือสูงกว่าข้าวในตลาดทั่วไป
ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNECO6109240010017
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: