หมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทย จัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรหมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทย กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ Organic Village

               จ.สุรินทร์ จัดงาน“เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรหมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทย กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ Organic Village

                สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) โดยการจัดงาน “เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรหมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทยกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร” ระหว่างวันที่ 8-9  พฤศจิกายน 2562  ณ  สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีพิธีเปิดงานในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.10 น. โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายนิวัติ  น้อยผาง) เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงาน ดังนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562

         1. การจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ 3 หัวข้อ ได้แก่

           (1) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้า ดำเนินรายการโดย
ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแก้มจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมเสวนา

- ตัวแทนจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

- นางสาววนิดา ชำนิกล้า ตัวแทนจากบริษัท​ แดรี่โฮม​ จำกัด

           (2) การสร้างความยั่งยืนเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการผลิตภัณฑ์อินทรีย์ from local to global ผู้ร่วมเสวนา

             - คุณอรุษ นวราช  ผู้บริหารโรงแรมริเวอร์ไซต์  สวนสามพราน

             - คุณกร รัชไชยบุญ ผู้บริหารบริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด

             - ตัวแทนบริษัท สุวรรณภูมิไรซ์ จำกัด

           (3) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ต่อความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมเสวนา

               - นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               - ศ.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์   คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล

       2.การลงนาม  MOU บันทึกข้อตกลงกับกลุ่มลูกค้าของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด   โดยลงนาม​ MOU คู่ค้า 4 แห่ง​ ยอด MOU จำนวน ​1,055,000 บาท  ยอดขายในงาน 20,000 บาท ยอดสั่งซื้อภายในงาน 12,000 บาท 

       3. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นิทรรศการข้าว 10 สายพันธุ์, การแปรรูปข้าวอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์แป้งอินทรีย์, นิทรรศการสุขภาพดี พร้อมตรวจสารพิษตกค้างในเส้นเลือด

       4. การจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 20 คูหา มูลค่าจำหน่ายสินค้า​ในวันงานกว่า ​ 41,900  บาท   

            วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  มีกิจกรรม การลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ และลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสานของสมาชิกเกษตรอินทรีย์ทัพไทย ร่วมกันกับ โรงแรม ร้านอาหาร ลูกค้าสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด และหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน

 

ที่มา: 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: