อ.ต.ก. เปิดงานตลาดเกษตรอินทรีย์

อ.ต.ก. เปิดงานตลาดเกษตรอินทรีย์  

 

              อ.ต.ก. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด ในงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.” เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

              นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า อ.ต.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านภาคการเกษตร โดยเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย ทั้งยัง คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค จึงได้มีกำหนดจัดงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์” (Organic Market) เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 

             “สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร และสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอีกหนึ่งช่องทาง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านการตลาด สร้างการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตการเกษตรไปสู่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ ให้ความ สำคัญสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อให้เห็นถึงศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรไทยอีกด้วย” นายกมลวิศว์ กล่าวปิดท้าย

            งาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์  2561 ณ   ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น.  

 

ที่มา: 
http://www.banmuang.co.th/news/economy/103456
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: