อาหารอินทรีย์ในสหรัฐฯเติบโตเร็ว ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ โอกาสผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์

อาหารอินทรีย์ในสหรัฐฯเติบโตเร็ว ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ โอกาสผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์

สถานการณ์การค้าสินค้าอินทรีย์ การค้าปลีกสินค้าอินทรีย์เติบโตอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน ตลาดค้าปลีกสินค้ำอินทรีย์มีมูลค่ำประมาณ 47 พันล้านเหรียญฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยขยายตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.3 และมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 72 ในช่วงปี 2008 – 2014

การค้าสินค้าอาหารอินทรีย์
             ในปี 2014 สินค้ำอำหารอินทรีย์มีสัดส่วนร้อยละ 5 ของยอดขายสินค้ำอินทรีย์รวมทั้งสิ้นของสหรัฐฯ ในปี 2015 – 2016 สินค้ำอาหารอินทรีย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 5.3 ในตลาดสินค้ำอาหารสหรัฐฯ
ผักผลไม้สดอินทรีย์เป็นภาคอาหารอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด ยอดขาย 15.6 พันล้านเหรียญฯหรือร้อยละ 40 ของมูลค่ำ การค้าสินค้าอาหารอินทรีย์ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 8.4 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตร้อยละ 3.3 ของยอดขายผักผลไม้ปกติทั่วไปเกือบสามเท่าตัว ปัจจุบันผักผลไม้สดอินทรีย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 15 ในตลาดกำรบริโภคสินค้ำผักผลไม้สดสหรัฐฯ

          สินค้าผักผลไม้สดอินทรีย์เป็นจุดเริ่มต้นของการนำผู้บริโภครายใหม่ๆเข้าสู่การบริโภคอาหารอินทรีย์ เพราะผักผลไม้สดอินทรีย์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าการเป็นอินทรีย์ของอาหารที่ผ่านเข้ากระบวนการผลิต การที่ผู้บริโภคสหรัฐฯให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อความสดและความสะดวกสบายในการบริโภคอาหารส่งผลให้อาหารผักผลไม้สดอินทรีย์ประเภท grab-and-go และ ready-to-eat มียอดขายสูงสุด

อ่านบทความฉบับเต็ม อาหารอินทรีย์ในสหรัฐฯเติบโตเร็ว

ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: