"เกษตร-มหาดไทย" ปูพรม 'เกษตรอินทรีย์' 5 ล้านไร่ เร่งพัฒนา 56 จังหวัด คาด 3 ปีเห็นผลสำเร็จ

"เกษตร-มหาดไทย" ปูพรม เกษตรอินทรีย์ 5 ล้านไร่ เร่งพัฒนา 56 จังหวัด ชี้เป้าหมายรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรทั่วประเทศ คาด 3 ปีเห็นผลสำเร็จ

            เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รมช.กระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งมีทุกหน่วยงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รายจังหวัดลงระดับพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ

            นายวิวัฒน์ กล่าวว่าจะเร่งรัดดำเนินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเชิงปฎิบัติการของยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ โดยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม ไปสู่ระบบการผลิตตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ หรืออื่น ๆ เช่น พุทธเกษตร

            "ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายให้ได้ ซึ่งส่วนสำคัญคือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด ภายใต้การกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อพก.) ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากยึดหน่วยงาน มาเป็นการยึดพื้นที่เป็นหลักแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพประสานงานกันหน่วยงานส่วนกลาง และพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และเอกชน ร่วมกันชี้เป้าหมายในการรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ " นายวิวัฒน์ กล่าว

 

ภาพปก : เดลินิวส์

ที่มา: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/805759
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: