เปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ สร้างสุขภาพดี ให้ประชากรโลก”

เปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ สร้างสุขภาพดี ให้ประชากรโลก”

                 รมช.ลักษณ์ ร่วมเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ สร้างสุขภาพดี ให้ประชากรโลก” และเปิดโรงสีข้าวขนาดกำลังผลิต 30 ตันต่อวัน พร้อมระบบโรยรั้ง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) อ.เมือง จ.นครพนม

                นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ สร้างสุขภาพดี ให้ประชากรโลก” โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) อ.เมือง จ.นครพนม (ศูนย์ประสานงานสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ว่า สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรในการช่วยเหลือสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภาคอีสาน และพี่น้องเกษตรอินทรีย์ทั่วทุกภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็งและสร้างความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพดีให้กับประชากรโลก รวมถึงแนวทางการเชื่อมโยงไปสู่แผนการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ออกสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

                สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก ซึ่งเมื่อประสบปัญหาจากการทำนาทำให้ผลผลิตตกต่ำและไม่มีคุณภาพ เกษตรกรจึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำนาแบบอินทรีย์และแบบปลอดสารพิษ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ GAP จากกรมวิชาการเกษตร จากนั้นได้มีการพัฒนาต่อยอด โดยมีการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปข้าว เช่น การทำข้าวสารบรรจุถุง และการทำข้าวกล้อง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และรางวัลอื่น ๆ อย่างมากมาย

                 จากนั้นได้เป็นประธานเปิดโรงสีข้าว ขนาดกำลังผลิต 30 ตันต่อวัน พร้อมระบบโรยรั้ง ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด พัฒนาและยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางแปรรูปข้าวของกลุ่มจังหวัด ผ่านเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในลักษณะตลาดนำการผลิต อีกทั้งยังมุ่งหวังให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวของกลุ่มจังหวัด ได้มีโอกาสในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดที่เน้นการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 

ที่มา: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/10988
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: