โครงการสัมมนาแผ่นทองของแผ่นดิน ครั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช

รูปภาพของ OMICADMIN

 

       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมาทางสถานีวิทยุ DFM ร่วมด้วยช่วยกัน ..... คลื่นความดี FM 91.75 MHz. จ.นครศรีธรรมราช ,บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ จำกัด ,มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด, USAID, สถาบันคีนันและโครงการทำดีทุกวันจาก ดีแทค จัดกิจกรรมโครงการแผ่นทองของแผ่นดินครั้งที่ 3 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ“การปลูกพืชโดยใช้เกษตรอินทรีย์ ทางรอดของเกษตรกรไทย” และ “ภัยจากโรคไข้หวัดนก ไข้มาเลเรียและแนวทางป้องกัน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อน้ำซับ ม.1 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีฐิติวัฒน์ เชาวลิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และ คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด จากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค, นายอำเภอลานสกา, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, สถานีพัฒนาที่ดิน จ.นครศรีธรรมราช ,สำนักงานควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช,กองทัพภาค 4 ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ,กลุ่มเกษตรกรและ อสม.ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 51,52จ.นครศรีธรรมราช , กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเจดีย์ ,กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านคีรีวง ,กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อน้ำซับ พร้อมกับสื่อทางโทรทัศน์ทางช่อง 7 ,ช่อง 5 และ NBT เข้ามาร่วมภายในกิจกรรมและแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร

       ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น ,ให้ความรู้เรื่องการดูแลป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้มาเลเรีย และมีการให้บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและภูมิปัญญา องค์ความรู้ต่างๆ ด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจพร้อมกับสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ในแต่ละฐานภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อน้ำซับ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติต่อไป

ที่มา: 
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ผู้ประกาศ: 
5 มี.ค. 2553
ภาพข่าว: