ไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการฯยันใช้สารเคมีได้ย้ำสามารถปลูกให้'ปลอดภัย'

ไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการฯยันใช้สารเคมีได้ย้ำสามารถปลูกให้'ปลอดภัย'

 

          นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยกรณีเพจ MOREMOVE นำเสนอ ข้อมูลจากมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทย ระบุว่า พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานในผักไฮโดรโปนิกส์มากกว่า ผักปลูกโดยใช้ดินนั้น ว่า กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจในการกำกับดูแลและให้การรับรองแหล่งผลิตพืชใน ระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งรวมถึงการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบไม่ใช้ ดิน อาศัยการให้ธาตุอาหารในรูปแบบสารละลาย แต่การปลูกบางพื้นที่ยังใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้ รวมทั้งการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช่การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรจึงสามารถใช้ปุ๋ยเคมีและ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำบนฉลากวัตถุอันตรายได้ และเว้นระยะการใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกับการปลูกพืชในระบบ GAP หรือการปลูกพืชในระบบอื่น ซึ่งหากปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังกล่าวจะไม่มีสารตกค้างในผลผลิตแต่อย่างใด

          อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชในดินโดยปกติสารเคมีจะมีการสลายตัวได้เร็วเนื่องจากปัจจัยของ อุณหภูมิและแสงแดดรวมทั้งมีจุลินทรีย์ที่ช่วยสลายสารเคมีลงไปในดิน แต่การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือ ในโรงเรือนจะไม่มีจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยจึงสลายตัวได้ช้า อย่างไรก็ตามกรมวิชาการเกษตรมีคำแนะนำให้ เกษตรกรที่ปลูกพืชในโรงเรือนใช้ชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโครเดอร์มา และไส้เดือนฝอยทดแทนการใช้สารเคมี หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ตามคำแนะนำในฉลากและเว้นระยะการใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวให้ถูกต้อง

          อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า นอกจากการให้การรับรองแหล่งผลิตแล้ว กรมวิชาการเกษตร ยังมีมาตรการในการเฝ้า ระวังสารพิษตกค้างในผลผลิต โดยติดตามสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตแล้วนำมาตรวจ วิเคราะห์สารตกค้างในห้องปฏิบัติการ โดยสุ่มเก็บทั้งในแปลงซึ่งเป็นแหล่งผลิต จุดรวบรวมผลผลิตในและโมเดิร์นเทรด ซึ่งเป็นแผนงานประจำทุกปีและเพิ่มแผนการสุ่มตรวจในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษจีน และ ปีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยในปี 2561 ได้มีแผนการสุ่มเก็บตัวอย่างทั่วประเทศ รวมจำนวน 9,000-10,000 ตัวอย่าง

          นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตร ยังได้จัดทำโครงการวิจัยเร่งด่วน โดยทำการสำรวจสารพิษตกค้าง ในสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย และวิจัย สารพิษตกค้าง ในพืชผัก ผลไม้ที่มีความเสี่ยงจากสารเคมีทาง การเกษตร ด้วย โดยสำรวจและติดตามผลกระทบในน้ำและดินมีเป้าหมายในการเก็บชนิดและจำนวน ตัวอย่าง 800 ตัวอย่างเพื่อนำมาตรวววิเคราะห์สารตกค้าง

          "การสุ่มตัวอย่างพืชผักที่จำหน่ายในประเทศเป็นการกำกับดูแล ดำเนินการ โดยสำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) กรมวิชาการเกษตรสุ่มตรวจสารตกค้างในพืชที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หากพบเกินค่ามาตรฐานจะดำเนินการแจ้งเตือนเกษตรกรให้ปรับปรุงแก้ไข หากไม่แก้ไขจะมีการพักใช้หรือ เพิกถอนการรับรองต่อไป อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค โดยดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกับ สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค" อธิบดีกรมวิชาการ เกษตร กล่าว

 

 

ที่มา: 
https://www.ryt9.com/s/nnd/2858901
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: