4 จังหวัดอีสานใต้จับมือขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์

          4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 2 จับมือลงนาม เอ็มโอยู ในงาน “เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 2561” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ฉบับที่ 2  ขับเลื่อนขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตั้เป้าให้ได้ไม่น้อยกว่า  2.8 แสนไร่ ในปี 2564
 
         ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “ยโสธรออร์แกนิกแฟร์ 2018” เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 2561 โดยมี นายสุธี มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์”  โดยมี นายสุธี  มากบุญ  และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเสวนาด้วย  ก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ระหว่าง นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร   
 
         ดร.วิวัฒน์ กล่าวว่า จ.ยโสธร มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ยโสธรมาโดยตลอด ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแนวทางการทำงานอย่างจริงจังร่วมกัน ระหว่างชาวยโสธรกับทุกภาคส่วน สำหรับตัวเลขการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พบว่าทั้งพื้นที่การปลูก ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ และรายได้จากการจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2558 จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัด พบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 40,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 396 กก./ไร่ สร้างรายได้จากการจำหน่าย 276,952,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 19,251 ไร่ ผลผลิต/ไร่ 386 กก./ไร่ และสร้างรายได้เพียง 118,880,000 บาท และในปี 2559 จ.ยโสธรได้ถูกยกให้เป็นจังหวัดต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและสร้างให้ จ.ยโสธร เป็นจังหวัดต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ครอบคลุม ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เดิม และขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์อีก 60,000 ไร่ ให้เป็น 100,000 ไร่ ภายในปี 2561
 
อ่านต่อ เกษตรทำกิน
 
ที่มา: 
https://kasettumkin.com/news/article_14469
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: