รวมพลคนอินทรีย์ ประจำปี 2554

รูปภาพของ OMICADMIN

 

สรุปผลและประมวลภาพงานรวมพลคนอินทรีย์ ปี 2554
1.กิจกรรมในคูหาของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย
1.1 คลินิกให้คำปรึกษาข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำคูหาได้ให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมและบริการข้อมูลทางศูนย์ ฯ CIM ในเว็บไซต์ www.organic.moc.go.th   ซึ่งมีผู้เยี่ยมชมตลอดงานประมาณ 150 คน ส่วนใหญ่สนใจในในเรื่องตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์
1.2 มีผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานทั้งสิ้น 180 คูหา จากทั่วประเทศ โดยจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วม จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จำกัด บริษัท ติงเฮง ฟูด โปรดักส์ จำกัด และ กลุ่มเกษตรโมจาโดย มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาทถ้วน           
2. การประชุมสัมมนา  ในวันที่ 24 มกราคม 2554 โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายยรรยง พวงราช) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวข้อการประชุมสัมมนาดังนี้     
2.1 การบรรยาย เรื่อง “เกาะออร์แกนิก” โดยผู้แทนจาก บริษัท เซาท์อิสท์ เอซีย ออร์แกนิก จำกัด
2.2 การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางธุรกิจอินทรีย์ไทยสู่สากล” โดย ผู้แทนจากบริษัท Merit food Products จำกัด
2.3 Workshop : ก้าวต่อไปธุรกิจอินทรีย์ไทย ดำเนินการโดย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
สำนักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค 3 ก.พ. 2552
ที่มา: 
ศูนย์ฯ CIM
วันที่: 
28 มีนาคม, 2013